Boekingsvoorwaarden

Uw reis boeken: waar moet u op letten?

Om uw reis te boeken raden wij u aan om onze website te gebruiken. U wordt op een overzichtelijke manier door het hele boekingsproces geleid en u hebt de beschikking over de meest actuele reisinformatie. Bovendien ontvangt u direct een duidelijk overzicht van de prijsopbouw. Alle genoemde prijzen op onze website zijn persoon tenzij nadrukkelijk anders vermeld (bijvoorbeeld bij transfers). Komt u er via de website toch niet uit of heeft u nog aanvullende vragen, bel dan met één van onze reisadviseurs op 085-020 52 42 of e-mail naar info@activeonholiday.com, we helpen u graag.

Zodra u via onze website of telefonisch definitief geboekt heeft, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Dit geldt ook in het geval van een reisaanvraag, waarbij we de reis - of delen ervan - eerst moeten aanvragen bij de accommodatie en/of luchtvaartmaatschappij.

Persoonsgegevens

Wij verzoeken u vriendelijk uw persoonsgegevens en die van eventuele medereizigers bij boeking / offerte / optie goed door te geven. Zo moeten bijvoorbeeld voor een vliegreis de achternaam en de eerste voornaam op het vliegticket precies overeenkomen met de officiële naam in het paspoort. Gebruik – indien van toepassing – altijd uw meisjesnaam. Wijzigingen achteraf zijn vaak niet meer mogelijk of kunnen leiden tot 100% kosten voor een nieuw vliegticket.

Preferenties

Heeft u preferenties, zoals bepaalde voedingswensen, dan raden wij u aan deze direct bij boeking aan ons door te geven. Wij kunnen helaas geen garanties afgeven voor preferenties, maar wij zullen er zorg voor dragen dat deze zorgvuldig worden doorgegeven.

Reisbescheiden

Een á twee weken voor vertrek ontvangt u uw reisdocumentatie met informatie over de reis en eventuele tickets. Voorwaarde is dat de reissom volledig voldaan moet zijn. Boekt u binnen twee weken voor vertrek dan ontvangt u de informatie digitaal.

Aanbetaling

Nadat uw boeking door ons bevestigd is, ontvangt u per e-mail de reisovereenkomst. Hierop staat de hoogte van de aanbetaling vermeld, namelijk 10% van de reissom plus de reserveringskosten. Deze aanbetaling dient u per direct te voldoen. Uiterlijk vier weken voor vertrek moet het restant van de reissom zijn voldaan. Het reispakket ontvangt u ongeveer één à twee weken voor vertrek als de volledige reissom is voldaan.

Reserverings- en wijzigingskosten

Active on holiday berekent geen reserveringskosten bij het reserveren van een standaard arrangement! Bij wijzigingen in bestaande boekingen berekenen wij € 25,- wijzigingskosten (exclusief eventuele van toepassing zijnde annuleringskosten). Wijzigingen binnen zes weken voor vertrek kunnen worden aangevraagd, maar zullen meestal hoge annuleringskosten met zich meebrengen.

Reserveringskosten extra vervoer

Voor de uitgifte van vliegtickets en/of treintickets hanteren wij de volgende (extra) reserveringskosten:

- Vliegticket binnen Europa € 35,- per persoon

- Treinticket € 35,- per persoon

Bagageregels

Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen moet u voor ieder stuk ruimbagage bijbetalen of kunt u slechts één stuk ruimbagage per persoon inchecken zonder bijbetaling. Raadpleeg voor vertrek de website van de maatschappij waarmee u vliegt om te weten wat de exacte bagageregels zijn. Voor extra bagage worden vaak (hoge) meerkosten berekend.

Niet inbegrepen kosten

Bij alle gepubliceerder reizen is het aanreizen naar de bestemming alsmede de terugreis niet inbegrepen. Ook parkeerkosten bij het gebruik van eigen vervoer zijn niet in de reissom inbegrepen en moeten, net als eventueel van toepassing zijnde toeristenbelastingen en/of extra transfers, ter plaatse voldaan worden. Ook niet inbegrepen zijn optionele excursies, reis- en annuleringsverzekering en persoonlijke uitgaven.

 

Boekingsvoorwaarden

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (samengestelde) reizen en welke door Active on holiday worden uitgevoerd.

 

Artikel 2: Wijzigingen in het aanbod

Aan het reisaanbod en de inhoud van de website www.activeonholiday.com is de grootst mogelijke zorg besteed. Kennelijke fouten of vergissingen op deze website binden Active on holiday niet. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of andere fouten is toegestaan. Active on holiday kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van haar reisaanbod schrappen.

 

Artikel 3: Informatieverstrekking vanuit Active on holiday

Active on holiday is verplicht: vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

1. de algemene informatie aangaande paspoorten en visa.
2. de algemene informatie betreffende gezondheidszorg. Officiële informatie hierover vindt u bij een erkende medische instantie.
3. tijdig vóór de geplande vertrekdatum schriftelijk, of in enige andere geschikte vorm, de volgende inlichtingen:
– alle nodige informatie over het traject;
– naam, adres en fax- en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar of anders naam, adres, fax- en telefoonnummer van de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, of desnoods een nummer voor noodgevallen of andere informatie waardoor de reiziger in contact kan treden met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

 

Artikel 4: Informatievertrekking vanuit de reiziger

De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis benodigde persoonlijke-, gezondheids- en/of medische gegevens direct bij boeking bekend te maken aan Active on holiday, welke uiteraard vertrouwelijk zullen worden behandeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de reiziger.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator (Active on holiday), mogen die kosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.

 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

Met het invoeren van de gevraagde data op de website en verzending van het boekingsaanvraagformulier is deze aanvraag definitief en bindend. Active on holiday stuurt een bevestiging van de boeking naar de reiziger zodra alle overnachtingsadressen en overige services zijn bevestigd. Na bevestiging kan de reis slechts worden geannuleerd volgens de annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 6: Reissom

De reissom geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De hoogte van de gepubliceerde reissom is gebaseerd op hotel- en vervoersprijzen en valutakoersen en beschikbaarheid zoals die bekend waren op moment van publicatie. Active on holiday behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 30 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in hotel- of vervoersprijzen en valutakoersen.

 

Artikel 7: Reisdocumenten en reisbescheiden

• De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort, benodigd visum en bewijzen van inentingen en vaccinaties. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiebureau, tropeninstituut, GGD of huisarts. En tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De reiziger dient er vervolgens zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis de benodigde vaccinaties en profylaxis op tijd zijn verkregen.
• Active on holiday is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn reisdocumenten. De daaruit voortvloeiende schade, zowel voor de reiziger als voor Active on holiday, is voor rekening van de reiziger.
• Active on holiday is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Mocht bagage tijdens één van de inbegrepen transporten door toedoen van de vervoerder zijn beschadigd, en dit onmiddellijk na ontvangst van de bagage ook zijn gemeld bij de vervoerder c.q. lokale vertegenwoordiger, dan is deze aansprakelijk tot een maximum van €200,- per persoon. Er geldt geen aansprakelijkheid voor (waardevolle) artikelen die normaal gesproken niet in de bagage worden vervoerd zoals laptops en andere elektronica. Ook schade aan handvatten en/of kofferwieltjes is uitgesloten alsmede schade aan bagage die zwaarder is dan de toegestane 20 kg per stuk.

 

Artikel 8: Betaling van de reissom

• Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, na ontvangst van de definitieve boekingsbevestiging, een aanbetaling van 10% van de totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
• Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Active on holiday het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
• Behalve indien bij opdracht tot het reserveren van de reis anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 4 weken vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging bezorgd wordt.
• Boekt de reiziger minder dan 4 weken vóór de vertrekdatum, dan dient de totale prijs onmiddellijk voldaan te worden.

 

Artikel 9: Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, na akkoord te hebben gegeven voor de eventuele wijzigingskosten vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek Active on holiday van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. Onderdelen van de reis die buiten de macht van Active on holiday niet overdraagbaar blijken, zijn hiervan uitgezonderd.
3. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.
4. Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Active on holiday alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Voor elke aanvraag tot wijziging wordt € 25,- per boeking in rekening gebracht, ongeacht of de wijziging tot stand wordt gebracht. Indien de wijziging tot stand komt, wordt dit bedrag verhoogd met alle kosten die uit de wijziging voortvloeien.

 

Artikel 10: Wijziging door Active on holiday vóór vertrek

De wet spreekt van ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben’. Wie kiest voor landen met een avontuurlijk karakter, kiest in zekere zin ook voor bepaalde risico’s. Door andere gebruiken, gewoonten en een andere mentaliteit van mensen in verre landen gaan de dingen soms anders dan de reiziger verwacht. Slechte weersomstandigheden of condities van wegen kunnen voor of tijdens de reis leiden tot aanpassing van de reis. Dit kan bijvoorbeeld zijn: aanpassing in de reisroute, ander type vervoer of hotel. De aanpassing van de reis en redenen daarvoor worden zo spoedig als mogelijk aan de reiziger medegedeeld. Active on holiday tracht daarbij de intentie van de reis zoveel mogelijk te handhaven en de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Om duidelijkheid voor beide partijen te behouden heeft Active on holiday de volgende voorwaarden opgesteld:

Voorwaarden t.b.v. wijzigingen voor vertrek:
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Active on holiday de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de door Active on holiday voorgestelde wijzigingen. De wijziging dient van gelijkwaardige kwaliteit of beter te zijn. Indien dit niet het geval is, dient een financiële compensatie te worden vastgesteld door Active on holiday, welke binnen het redelijke mag worden verwacht.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek, Active on holiday te informeren of hij akkoord gaat met de wijziging als deze minder is dan in eerste instantie geboekt.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 13.

 

Artikel 11: Annulering door Active on holiday vóór vertrek

1. In geval van overmacht zoals: terreur- en bomaanslagen, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden of stakingen, heeft Active on holiday het recht om de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen (zoals onder artikel 10 genoemd). Indien tijdens de reis zich zaken voordoen zoals hierboven genoemd zijn de extra gemaakte kosten voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft op boven genoemde gronden geen recht op schadevergoeding van Active on holiday.

2. Indien Active on holiday, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet Active on holiday het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
3. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

• Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt Active on holiday alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
• Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos gedurende de looptijd van dit verschil.
• Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet Active on holiday hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

 

Artikel 13: Annulering door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Active on holiday lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

 

Artikel 14: Annuleringsvoorwaarden

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. De datum van binnenkomst e-mail of poststempel geldt als annuleringsdatum. Voor annulering van een vliegticket gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. In veel gevallen zijn de annuleringskosten 100%. Voor de overige diensten gelden de onderstaande annuleringskosten:

 

 • Annuleringskosten (vergoeding) voor fiets-, wandel- en gezinsreizen:
 • Tot 28 dagen voor aanvang van de reis: 10% van de reissom (factuurbedrag), minimum €50,- pp
 • Van de 27e tot de 14e dag voor aanvang van de reis: 30% van de reissom
 • Van de 13e tot de 8e dag voor aanvang van de reis: 50% van de reissom
 • Van de 7e tot de 4e dag voor aanvang van de reis: 70% van de reissom
 • Vanaf de 3e dag voor aanvang van de reis en "no-show": 90% van de reissom
 • Bij onderbreking van de reis 100% van de reissom

 

Afwijkende annuleringskosten (vergoeding) voor het reistype "Varen & fietsen":

 • Tot 84 dagen voor aanvang van de reis: 20% van de reissom (factuurbedrag)
 • Van de 83e dag tot de 42e dag voor aanvang van de reis: 30% van de reissom
 • Van de 41e dag tot de 28e dag voor aanvang van de reis: 60% van de reissom
 • Van de 27e tot de 4e dag voor aanvang van de reis: 80% van de reissom
 • Vanaf de 3e dag voor aanvang van de reis en "no-show": 90% van de reissom
 • Bij onderbreking van de reis 100% van de reissom

 

Om eventuele annuleringskosten (vergoeding) te dekken, wordt het aanbevolen om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, inclusief onderbrekingsverzekering.
 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van Active on holiday

1. Active on holiday is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisovereenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van de reisovereenkomst tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Active on holiday om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. Active on holiday is voor de daden van nalatigheid van zijn vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van Active on holiday overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover Active on holiday niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Active on holiday en haar vertegenwoordigers, door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. De reiziger is ook verantwoordelijk voor eventuele schades aan gehuurde of beschikbaar gestelde materialen ter plaatse die nodig zijn voor de uitvoering van de reis c.q. activiteit.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

1. Vóór vertrek:
Indien de reiziger een klacht heeft voor vertrek moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij Active on holiday.
2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de verantwoordelijke reisuitvoerende partner, of in het laatste geval rechtstreeks tot Active on holiday.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij Active on holiday per aangetekend schrijven worden gemeld.

 

Artikel 18: VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Active on holiday gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Active on holiday niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

© Active on Holiday, 30.08.2023

Wijzigingen in de programma's evenals fouten, drukfouten en berekeningsfouten voorbehouden!

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!
Active on Holiday Team
boek nu