Verzekeringen

Kortlopende reisverzekering

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, overlijden of diefstal. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor de module Persoonlijke hulp, Bagage (met €50 eigen risico), Ongevallen en Geneeskundige kosten. U kunt daarnaast kiezen voor Europa- of Wereld dekking en een extra dekking in geval van wintersport/gevaarlijkse sporten/hobby- en/of sportuitrusting. Heeft u of een andere verzekerde hulp nodig vanwege ziekte, ongeval of overlijden van u zelf, uw reisgenoot of directe familie? De Anker Alarm Service verzorgt de hulp.

Dekking Geneeskundige kosten
De geneeskundige kosten zijn optioneel gedekt onder onze reisverzekering. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Anker Alarm Service.

Extra informatie
Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet. Daarnaast wordt u via een reisverzekering behandeld volgens de maatstaven in Nederland, heeft u alleen een zorgverzekering, dan wordt u behandeld zoals in het desbetreffende land van toepassing is.

Bagage
Het verzekerd bedrag voor bagage bedraagt per verzekerde per reis maximaal €3.500 met een standaard eigen risico van €50 per gebeurtenis. Voor sommige gespecificeerde bagage geldt een lager gemaximeerd bedrag. Dit leest u in het dekkingsoverzicht van de verzekeringsafspraken.

Extra informatie
Wij werken met een afschrijvingslijst om de vergoeding te bepalen. Aanvullend kunt u Sport- en hobby uitrusting verzekeren tot maximaal € 2.500.

Keuze kortlopende annuleringsverzekering: We vergoeden de kosten die de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Verzekerde gebeurtenissen vindt u in de voorwaarden.

Lees hier de voorwaarden van de verschillende verzekeringen/modules.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Fraude: Wij keren niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis gaat u voorzichtig met uw bagage om. Als blijkt dat u zich niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Maximale vergoedingen: Het verzekerd bedrag voor bagage bedraagt per verzekerde per reis maximaal €3.500 met een standaard eigen risico van €50 per gebeurtenis. Voor sommige gespecificeerde bagage geldt een lager gemaximeerd bedrag. Dit leest u in het dekkingsoverzicht van de verzekeringsafspraken.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen uit twee verzekeringsgebieden: 1. Europa, 2. Wereld. Tot Europa rekenen wij ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. U moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Deze begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van uw reis zoals vermeld op het polisblad. Loopt u vertraging op met het openbaar vervoer of beland u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

U kunt hier alle verzekeringsafpraken van de verschillende verzekeringen/modules nalezen.

Kortlopende annuleringsverzekering

Welk soort verzekering is dit?

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Of moet u de reis onderbreken? Dan vergoedt de reisorganisatie meestal niet de hele reissom. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat u niet terugkrijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die u moet maken. In de verzekeringsafspraken staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet verzekerd is.

Wat is verzekerd?

Gezondheid: Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van uzelf, een familielid of een reisgenoot. Als u door complicaties bij zwangerschap niet kunt reizen, dan heeft u ook recht op een vergoeding.

Familie: De verzekering biedt dekking als een familielid in de eerste, tweede of derde graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.

Werk: U heeft recht op vergoeding als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan heeft nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning: Als u annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering. Dit geldt ook als uw woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.

Annulering reisgenoot: Annuleert uw reisgenoot zijn/haar reis en wilt u hierdoor niet meer op reis? Dan heeft u recht op vergoeding, als de reden voor annulering door uw reisgenoot in onze verzekeringsafspraken staat. De vertrek- en terugreisdatum moeten gelijk zijn.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht heeft op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt u in de verzekeringsafspraken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ramp in het buitenland: Annulering vanwege een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Fraude: Wij keren niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden.

Geen onzeker voorval: De verzekering biedt geen dekking als u al kon verwachten dat u de reis moest annuleren, afbreken of onderbreken op het moment van boeken.

Maximale vergoeding: Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor de reis die u heeft geboekt. Het maakt niet uit waar u naartoe gaat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, beantwoord u onze vragen eerlijk. Meld de (mogelijke) annulering binnen 3 dagen bij de reisaanbieder. U hoort zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. U moet de annuleringsreden kunnen aantonen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de verzekering af binnen 7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum dat u de verzekering afsluit. De verzekering eindigt op de datum die op het polisblad staat.

© Active on holiday, 23.04.2024

Wijzigingen in de programma's evenals eventuele schrijffouten, drukfouten en/of berekeningsfouten voorbehouden! Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle verzekeringen vallen onder de verantwoordelijkheid van RecreatieVerzekeringen.nl.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!
Edwin Schollen
boek nu